Att ta rodret i sitt liv, del 1

Publicerad av Anna Westberg, den 7 september 2016 15:05:00 CEST

Vad gör du när du ställs inför kalla fakta? Hur hanterar du livet efter att ha fått en livsomvälvande
diagnos som etikett att bära med dig dygnets alla timmar? Det finns ingen bot, inget hopp, men kanske lindring. Det finns ingen utväg, ingen flykt, men kanske någonstans nya sätt att se, att förhålla sig.

wellspect-att-ta-rodret-i-sitt-liv-del-1-1.jpg

Mia Berglund, docent i omvårdnad vid Skövde Högskola, har utarbetat en didaktiskt modell för vårdpersonal för att bättre kunna stötta patienter. Hon menar att vården alltför ofta försöker ”hamra in” sin information om hur patienten bör hantera sin situation med medicin och annan form av behandling.

– Men det är sällan en fungerande strategi, säger Mia Berglund. I min avhandling där jag första gången presenterar min modell, undersöker jag hur lärande rent faktiskt går till. Vilka faktorer spelar in för att den som drabbats ska ta till sig nya lärdomar och integrera dessa i sitt liv?

Krav på egenvård

Att lära sig leva med en diagnos eller långvarig sjukdom tar tid och ställer ofta krav på egenvård. Då behöver personen som drabbats komma över det naturliga motstånd som finns mot sjukdom, besvär och förändringar.

– Om det motståndet inte analyseras blir det svårt att lära sig hantera situationen och därmed kan man riskera sitt liv, påpekar Mia Berglund som fortsätter:

Vården fokuserar ofta på sjukdomen och behandlingen i sig och missar själva utgångspunkten, det vill säga patienten och hennes eget helhetsperspektiv. För att nå fram till patienten handlar det ofta om att medvetandegöra patienten om de möjligheter och val som finns och göra henne själv delaktig i behandlingen. Det kan vara svårt och skrämmande för personalen som har ont om tid och anser sig veta bäst hur en sjukdom ska behandlas. Ska vårdpersonalen nu lägga tid på att diskutera olika alternativ med patienten – kanske finns det inte ens några alternativ??

– Det handlar om att låta patienten själv ta rodret i sitt liv, förklarar Mia Berglund. Om patienten blir mer aktiv i sin behandling känner hon ett större eget ansvar. Ju mer hon verkligen lär sig om sjukdomen desto bättre rustad blir hon att hantera den, även på ett känslomässigt plan – vilket inte är minst viktigt. Lärandet påverkas mycket av de känslor man bär med sig.

Lärande vändpunkter

För att förstå hur viktigt det är att verkligen ta till sig information och inse de konsekvenser som diagnosen eller sjukdomen för med sig, talar Mia Berglund om ”lärande vändpunkter”. Det är insikter eller händelser som har betydelse för patientens förståelse för sin situation. Detta kan ske plötsligt eller gradvis mogna fram.

  • Hur ser livet ut här och nu?
  • Vilka hinder finns?
  • Vilka möjligheter finns?
  • Vad är viktigt i livet – vad ger livet mening?
  • Vad kan jag välja framåt utifrån de utgångspunkter som existerar nu?

Att få en diagnos medför ofta känslor av skuld och skam, även rädsla för hur livet nu ska te sig. Skuld över ifall man kunnat påverka utvecklingen av sjukdomen på något sätt tidigare. Även skuld gentemot anhöriga som man kanske behöver mer hjälp från. Skam inför andra över att ha fått en diagnos, vara ”utpekad”. Rädsla för hur det ska påverka framtiden: i värsta fall kan en känsla av maktlöshet och uppgivenhet ta över.

Mer medvetna beslut

Mia Berglund berättar om patienter som låtsas inför vårdpersonal att de har förstått kraven på behandling, men som ändå inte fullföljer den. Det kan vara av egen övertygelse att råden inte stämmer eller att patienten väljer att avstå behandling: en patient grävde helt sonika ner alla medicinerna i trädgården. Ju längre en person har haft en sjukdom desto mindre följsam kan hon tendera att vara gentemot vad vården föreskriver.

wellspect-att-ta-rodret-i-sitt-liv-del-1-2.jpg
– 
Jag är inte ute efter att patienter ska bli mer följsamma mot de råd sjukvården ger, betonar Mia Berglund. Min målsättning är att patienter ska fatta mer medvetna beslut och få det stöd de behöver för att leva med hela sin situation.  Att inte vara följsam till den behandling som föreskrivs vill jag egentligen inte kalla för förnekelse. Snarare en strävan efter att behålla sin identitet, sin vardag och sitt liv som det har sett ut förut – och ch det är en ganska naturlig önskan.

Hur finner man drivkraften i livet igen efter en livsomvälvande diagnos och hur kan vården stötta patienten i detta?

Läs fortsättningen på intervjun med Mia Berglund >>

 --------------------------------------------------

FAKTA om Mia

Namn: Mia Berglund

Titel: docent i omvårdnad

Arbetsplats: Skövde Högskola

Aktuell: avhandlingen ”Att ta rodret i sitt liv”, år 2011, Linnéuniversitetet. 

Ämne: hälsa